Privacy

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum Elize verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres
  •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarvoor:

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Contactgegevens, basisadministratie
  • facturatie, het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

www.centrumelize.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Behandelovereenkomst

Voor aanvang van een consult/ coachsessie zijn we nu wettelijk verplicht om een behandelovereenkomst met u aan te gaan, ondertekend door beide partijen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw  gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Indien gewenst worden op uw verzoek de gegevens korter bewaard, dit graag doorgeven via email. De voor de belastingdienst of wettelijk verplichte informatie die langer bewaard moet worden, wordt echter niet korter bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk aanvragen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.